PIRKIMO SĄLYGOS

Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Automobilio perdavimas ir keitimas

1.1. Automobilis yra perduodamas Šalims pasirašius priėmimo perdavimo aktą, kuris laikomas neatskiriama šios Sutarties dalimi.

1.2. Nuomotojas pasilieka teisę pakeisti Automobilį kitu automobiliu, kuris atitinka Nuomininko reikalavimus, apie tai telefonu informavęs Nuomininką. Pakeitus Automobilį kitu, Sutartis tarp Nuomotojo ir Nuomininko lieka galioti.

1.3. Jei Automobilis sugedo arba tampa netinkamas naudoti nuomos laikotarpiu, Šalys įsipareigoja pakeisti Automobilį kitu automobiliu, kuris, jei įmanoma, atitinka Nuomininko reikalavimus. Jei Šalys nesusitaria, Nuomotojas turi grąžinti Nuomininko sumokėtą nuomos mokestį už likusį nuomos laikotarpį, jei sutartyje nustatytas nuomos laikotarpis baigiasi už vienos ar kelių dienų. Šiuo atveju grąžinamas nuomos mokestis bus apskaičiuojamas pagal tai, kiek dienų liko iki nuomos laikotarpio pabaigos.

1.4. Jei Automobilis sugedo arba tapo nenaudojamas iki Automobilio perdavimo Nuomininkui pagal šią Sutartį ir Automobilio suremontuoti Nuomotojas negali, jis turi sugrąžinti visą Nuomininko sumokėtą sumą pagal šią Sutartį.

2. Mokėjimo už paslaugas tvarka

2.1. Visos mokėtinos sumos pagal šią Sutartį gali būti mokamos Nuomotojui grynais pinigais.

2.2. Jei Nuomininkas nori pratęsti Sutartį nuomos laikotarpyje, jis (ji) turi informuoti Nuomotoją ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) dieną iki nuomos laikotarpio, už kurį
sumokėtas nuomos mokestis, pabaigos, ir nedelsiant atlikti mokėjimą už naują nuomos laikotarpį. Tokiu atveju Sutartis yra pratęsiama.

2.3. Pagal Sutartį depozitas laikomas pinigų suma, kurią Nuomininkas moka Nuomotojui ir kuri yra skirta padengti Nuomotojo patirtus nuostolius, jei Automobilis sugadinamas arba prarandamas, nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai atsirado dėl Nuomininko kaltės. Todėl depozitas yra lygus išskaitos sumai pagal Automobilio KASKO draudimą (išskyrus Sutarties 5.2. numatytas išimtis). Be to, sumokėdamas depozitą, Nuomininkas užtikrina Nuomotojui, kad jis (ji) vykdys šią Sutartį. Jei neįvyksta draudiminis įvykis, depozitas yra grąžinamas Nuomininkui grąžinant Automobilį, išskyrus atvejus, kai visa suma arba jos dalis panaudojama užskaityti Nuomininko mokėtinoms sumoms pagal šią Sutartį iš depozito.

2.4. Šalys vykdo galutinius atsiskaitymus pagal šią Sutartį, ir išrašomą Automobilio
priėmimo – perdavimo aktą.

3. Nuomininko įsipareigojimai:

3.1. mokėti Nuomotojui nuomos mokestį sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;

3.2. naudoti išnuomotą Automobilį Sutartyje nustatyta tvarka ir pagal numatytą paskirtį;

3.3. saugoti Automobilį, jo įrangą, dokumentus ir jame esančius daiktus;

3.4. prižiūrėti Automobilį ir užtikrinti jo tinkamą būklę nuomos laikotarpyje;

3.5. mokėti Automobilio naudojimo ir jo aptarnavimo kaštus;

3.6. nepernuomoti Automobilio jokioms trečiosioms šalims be išankstinio raštiško Nuomotojo sutikimo;

3.7. grąžinti Automobilį Nuomotojui Sutartyje nustatytoje vietoje ir laiku, tokioje būklėje, kokioje jis buvo perduotas (atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą), kartu su visais pateiktais dokumentais ir daiktais, išplautą, tvarkingą ir su pilnu baku kuro.

3.8. užtikrinti, kad Automobilyje nėra rūkoma;

3.9. užtikrinti, kad Automobilis nėra gadinamas arba kitaip bloginama Automobilio ir Automobilyje esančius daiktų būklę;

3.10. nevairuoti Automobilio pavartojus alkoholinių gėrimų, psichotropinių medžiagų ir/ar kitaip apsvaigus bei užtikrinti, kad jo nevairuos kiti tretieji asmenys, vartoję alkoholinius gėrimus, psichotropines medžiagas ir/ar kitaip apsvaigus. Pažeidus šią sąlygą, Nuomotojas įsipareigoja sumokėti 1000 eur (vieno tūkstančio eurų baudą).

4. Nuomotojo įsipareigojimai:

4.1. pateikti Automobilį tinkamos techninės būklės Sutartyje nurodytoje vietoje ir laiku;

4.2. perduoti Automobilio dokumentus ir priedus, kurie yra būtini naudoti Automobilį;

4.3. atlikti automobilio kapitalinį remontą;

4.4. perduoti Automobilį su pilnu baku kuro;

4.5. Nuomotojas patvirtina, kad Automobilis nebuvo niekam parduotas, neįkeistas, neareštuotas, jam nėra jokių apribojimų ir draudimų pagal galiojančius įstatymus. Dėl Automobilio nėra jokių ginčų ir nepradėti jokie ikiteisminiai tyrimai teisme bei tyrimų agentūrose.

5. Atsakomybė už Sutarties nesilaikymą

5.1. Nuomininkas atsako už nuomojamo Automobilio padarytą žalą trečiosioms šalims. Nuomininkas turi padengti nuostolius už Automobilio žalą, sugadinimą arba praradimą dėl Nuomininko kaltės, atsižvelgiant į sutartą Automobilio vertę.

5.2. Nuomininkas atlygina visus nuostolius, jeigu padaryta žala Automobiliui yra padaroma pavartojus alkoholinių gėrimų ar aspvaigus nuo psihotropinių medžiagų.

5.2.1 Jei Nuomininkas kokiu nors būdu pažeidžia įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje, Nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį jai nesibaigus, apie tai informuojant Nuomininką prieš 3 (tris) darbo dienas iki nutraukimo ir pasilikti
depozitą bei pareikalauti sumokėti baudas ir kitus su Sutarties nevykdymu susijusias nuostolius.

5.3. Jei Nuomininkas delsia grąžinti Automobilį Nuomotojui nuomos laikotarpio pabaigoje, tuomet Nuomininkas moka nuomos mokestį už pavėluotą laiką ir padengia Nuomotojo nuostolius, patirtus pažeidus pareigą grąžinti Automobilį laiku, sutariant, kad minimali neįrodinėjama suma yra 5 (penki) eurai už kiekvieną pradelstą valandą ir, jei Nuomininkas reikalauja, padengti kitus nuostolius, kuriuos patyrė Nuomotojas dėl to, kad Nuomininkas nevykdo sutartinių įsipareigojimų nenuomoti Automobilio trečiosioms šalims, su sąlyga, jei tokie nuostoliai nepasidengia minimalia sutartinių nuostolių suma, nurodyta pirmiau.

5.4. Jei vėluojama grąžinti Automobilį iki 12 (dvylikos) valandų, visais atvejais nuomos mokestis už pradelstą laiką bus mokamas skaičiuojant bent už pusę dienos.

5.5. Jei Nuomotojas laiku neperduoda Automobilio Nuomininkui, jis moka nuobaudą užpavėluotą perdavimą, skaičiuojant po 0,02 (dvi šimtąsias) procento nuo bendros nuomos kainos už kiekvieną pavėluotą valandą arba pasiūlo Nuomininkui kitą jo reikalavimus atitinkantį automobilį.

5.6. Jei Nuomininkas nesumoka laiku Nuomotojui Sutartyje numatytų sumų, bus skaičiuojamos netesybos, t. y. 0,02 (dvi šimtosios) proc. nuo laiku nesumokėtos sumos.

6. Kitos sutarties sąlygos

6.1. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

6.2. Nenumatytų aplinkybių (nenugalimosios jėgos aplinkybių) atveju, kai tokių aplinkybių neįmanoma numatyti arba išvengti, Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytą tvarką ir taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu Nr. 840, patvirtintu 1996 m. liepos 15 d.

6.3. Visi su Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčų sureguliuoti derybų keliu per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo raštiško reikalavimo pateikimo kitai Šaliai, ginčai bus sprendžiami Kauno miesto teismuose pagal Lietuvos Respublikos įstatymais įtvirtintą tvarką.

6.4. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną egzempliorių Nuomotojui ir Nuomininkui.

6.5. Ši Sutartis gali būti taisoma arba keičiama raštišku Šalių susitarimu, kuris įforminamas kaip priedas prie šios Sutarties ir įsigalioja jį pasirašius abiems Šalims. Visi Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

6.6. Visa korespondencija bus adresuojama pagal Sutarties bendrosiose sąlygose nurodytą informaciją. Šalis, nepranešusi apie pasikeitimus savo informacijoje, prisiima visą riziką už su tokiu neinformavimu susijusias pasekmes.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Šalys savo abipusius santykius laiko konfidencialiais: jos negali atskleisti trečiosioms šalims raštu, žodžiu arba kitaip jokios komercinės, verslo ar finansinės informacijos, kurią sužinojo bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu, išskyrus konsultuojančiuosius teisininkus.

7.2. Šios Sutarties pagrindu kilę ginčai bus sureguliuojami derybų keliu arba pasitelkiant nepriklausomus ekspertus, kuriuos abipusiu susitarimu pasirenka Šalys.

7.3. Jei Šalims nepavyksta susitarti, ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka. 7.4. Sutarties nuostatas galima keisti arba modifikuoti tik raštišku Šalių susitarimu. Visi pakeitimai, priedai, pataisos arba aktai įsigalioja nuo jų pasirašymo dienos, jei juose nenumatyta kita įsigaliojimo data ir jei tokie dokumentai yra tinkamai pasirašyti (ant dokumentų yra originalūs Šalių parašai ir (arba) antspaudai).

7.5. Susitarimai tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi ir galioja kartu su Sutartimi. Žodiniai susitarimai neturi galios.

7.6. Priedas prie Sutarties „Priėmimo – perdavimo aktas“ yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

7.7. Šalys turi nedelsdamos informuoti viena kitą apie jų adreso, telefono, fakso numerio bei banko informacijos pasikeitimus.

7.8. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo ant kiekvieno Sutarties lapo.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!